kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
a környezetvédelmi adatok államtitokká nyilvánításával foglalkozó törvényjavaslatról

A Levegő Munkacsoport állásfoglalása
A sajtóban és a rádióban 1992. december 3-án és 5-én megjelent híranyag, illetve elhangzott nyilatkozatok arra engednek következtetni, hogy előkészítés alatt van a környezetvédelmi adatok széles körének államtitokká nyilvánítását is magába foglaló törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatban a következőket tartjuk szükségesnek rögzíteni:
1. Számos dokumentum - többek között az ENSZ és az Európai Biztonsági és Együttműködési (Helsinki) Értekezlet keretében elfogadott megállapodások- tartalmazza az egyének, csoportok, szervezetek azon jogát, hogy hozzáférjenek a környezetüket érintő információkhoz. Ugyanakkor ezen dokumentumok tartalmazzák a kormányok azon kötelezettségét, hogy a környezetet érintő információkat a társdalom rendelkezésére kell bocsátaniuk.
2. A környezet védelmében nélkülözhetetlen nemzetközi együttműködés szubregionális, regionális és globális szinten egyaránt feltételezi az országok közötti környezeti adatok, információk rendszeres cseréjét és kölcsönös értékelését, különös tekintettel a határokon átterjedő környezeti hatásokra, hiszen csak ezen információk birtokában lehet megfelelő intézkedéseket hozni a megelőzés, a veszélyhelyzetre való felkészülés, illetve a károk elhárítása érdekében.
Az államok ilyen irányú kötelezettségét számos, Magyarország által is aláírt, illetve ratifikált nemzetközi egyezmény írja elő; mint például a nagy távolságra terjedő légszennyezés korlátozásáról szóló genfi konvenció és a hozzá kapcsolódó megállapodások a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok és az illékony szervesanyagok kibocsátásának csökkentéséről; a sztratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali egyezmény; a veszélyes hulladékok országhatárokon át történő szállítását ellenőrző baseli egyezmény; az 1992. júniusában aláirt, a globális éghajlati változással foglalkozó, valamint a biológiai sokféleséget biztosító riói egyezmények.
3. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által 1992. szeptemberében közreadott, "A környezet védelméről" szóló törvénytervezet I. rész III. fejezetének 5. §-a ("Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság"), valamint a VI. rész ("A társadalom részvétele a környezetvédelemben") III. fejezetének 106. §-a ("Környezeti és környezetvédelmi információhoz való jog") részletesen meghatározza a lakosság és szervezeteik jogát a környezet állapotának, a környezeti kockázatoknak és az ezek következtében kialakult egészségi állapotnak a megismerésére. A törvénytervezet - amelyet várhatóan néhány hónapon belül elfogad az országgyűlés - előírja az állam, az önkormányzatok és a környezethasználók kötelezettségeit a szerzett adatok hozzáférhetővé tételére, hogy a társadalom részt tudjon vállalni a környezetvédelemben.
4. A helyi lakosság és a környezetvédő mozgalmak már eddig is éítek azzal a lehetőséggel, hogy egyes környezeti adatok és információk birtokában a környezetet és az emberi egészséget súlyosan veszélyeztető eseteket tárjanak fel, vagy igyekeztek megakadályozni ezek várható hatásait. Ilyenek voltak például a nagytétényi talajés levegőszennyezés; a mosonmagyaróvári veszélyeshulladék-lerakás; a Borsodi Vegyi Kombinát higanyszennyezése; az ófalui atomtemető ügye; a forgalmas utak mentén élő gyermekek vérólom-szintje; a gépjármű-forgalomból eredő súlyos levegőszennyeződés a városokban.

5. Végezetül hivatkozunk az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferenciáján 1992. június 3-14. között több mint 120 ország kormányküldöttsége által is elfogadott Riói Nyilatkozatra a Környezetről és a Fejlődésről. Az egyének és az államok magatartását meghatározó 27 alapelv 10. pontja a következőket tartalmazza:
"A környezeti ügyeket a legjobban az összes érdekelt állampolgár részvételével a megfelelő szinten lehet kezelni. Nemzeti szinten minden egyénnek biztosítani kell, hogy hozzáférhessen a környezetre vonatkozó információkhoz, amelyekkel a közhivatalnokok és hatóságok rendelkeznek; beleértve a veszélyes anyagokra és az állampolgárok közösségeit érintő tevékenységekre vonatkozó információkat; és lehetővé kell tenni a döntéshozatali folyamatban való részvételt. Az államok segítsék e18 és bátorítsák a lakosság tudatosságát és részvételét azzal, hogy széles körben hozzáférhetővé teszik az információkat. Hatékony hozzáférést kell biztosítani a bírósági és igazgatási eljárásokhoz, beleértve a jóvátételt és a helyreállítást.
Elengedhetelennek tartjuk ezeknek a nemzetközi szinten elfogadott alapelveknek mielőbbi beépítését a hazai jogalkotásba, és következetes érvényesítésüket a mindennapi gyakorlatban.
Budapest, 1992. december 19.
A Levegő MunkacsoportJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.