kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport javaslatai
Lakható Budapestet 1996-ra!

Az 1996-ban Budapesten megrendezésre kerülő Világkiállítás újabb súlyos környezeti, egészségi és szociális bajokkal fenyegeti a lakosságot. Ennek elkerülése érdekében, a lakosság létfeltételeinek javításáért a Levegő Munkacsoport az alábbi javaslatokat juttatta el a Fővárosi Önkormányzathoz.
1. A Fővárosi Önkormányzatnak (FÖ) haladéktalanul kezdeményeznie kell a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumnál a településpolitikai-területfejlesztési törvény kidolgozását, és annak mielőbbi előterjesztését a kormány elé. Kívánatos, hogy a törvény kidolgozásában a FÖ folyamatosan együttműködjön az egyéb érintett államigazgatási szervekkel.
2. A FÖ-nak haladéktalanul kezdeményeznie kell a KTM-nél, hogy a készülő természetvédelmi törvény tartalmazza a településen belüli természeti értékek védelmét is. A törvény legyen alkalmas arra, hogy megakadályozzon bármely zöldterület-csökkenést a fővárosban és környékén. A FÖ költségvetésében kiemelt összeget kell hogy biztosítson a fővárosi zöldterületek állapotának javítására, a zöldfelületek bővítésére. Ezen az összegen belül meghatározott részt kell elkülöníteni az említett célt szolgáló lakossági kezdeményezések támogatására.
Jogilag és a gyakorlatban is áttekinthető helyzetet kell teremteni a főváros ún. kiemelt parkjait illetően. Az EXPO területén és környékén meg kell óvni a jelenleg már meglévő fákat és bokrokat, a parkok és parkos területek gondozására pedig különös figyelmet kell fordítani.
A Világkiállítással szomszédos területek átszellőzése érdekében az EXPO budai és pesti oldalán egyaránt a lehető legkisebb beépítettséggel kell megoldani a rendeltetésszerű feladatokat. A már jóváhagyott homlokzatmagasságokat és beépíthetőségi szintterületeket felül kell vizsgálni és lehetőség szerint csökkenteni kell annak érdekében, hogy a zöldfelületek minél nagyobb kiterjedésűek legyenek. Az Egyetemváros szabadtéri sportpályáit meg kell tartani.
3. A FÖ-nak semmilyen további beruházást nem szabad jóváhagynia, amely elősegítené a személy- és tehergépjármű- forgalom növekedését. Ezzel szemben olyan gazdasági és jogi- adminisztratív intézkedéseket kell bevezetnie és olyan beruházásokat végrehajtania, amelyek e forgalom számottevő (40-50%-os) csökkenését eredményezik. El kell érni, hogy az egyes légszennyező anyagok koncentrációja a nagy forgalmú utak mentén átlagosan legalább 50%-kal csökkenjen. Ahol lehet, növelni kell a gyalogosok és a kerékpárosok részére az útfelületet a gépjárműforgalmi sávok rovására (pl. a Kossuth Lajos utcában és a Rákóczi úton).
Kiemelten kell támogatni a tömegközlekedést, a kerékpáros és a gyalogos közlekedést (a járdákat vissza kell adni a gyalogosoknak, újabb gyalogos övezeteket kell kialakítani). A városi és különösen a városkörnyéki közlekedésnél a jelenleginél jóval nagyobb mértékben kell igénybe venni a MÁV vonalait.
Az EXPO területének elérhetőségét úgy kell biztosítani, hogy az ne okozzon zsúfoltságot a szomszédos lakóterületek útjain. A 19-es villamos vonalát meg kell hosszabbítani a Duna parton, az 1-es villamost át kell vezetni a Lágymányosi hídon. A Lágymányosi hídon a villamospályán kívül csak 1 közúti sávot szabad a gépjárműforgalom számára biztosítani - a megmaradó felület legyen a kerékpárosoké és a gyalogosoké(ez szükségtelenné teszi a Haller utcai gyalogoshíd megépítését, s az így felszabaduló összeg más, hasznosabb célra fordítható). A Világkiállítás közelében lévő lakott területeken csak környezetkímélő motorral ellátott buszok közlekedjenek. Az EXPO felépítésével és lebontásával járó szállítások a lakott területek elkerülésével, lehetőleg vasúton történjenek.
Az EXPO területén és a hozzá csatlakozó városrészekben meg kell teremteni, illetve javítani kell a kerékpáros közlekedés és a kerékpártárolás feltételeit.
4. Fel kell hívni a Világkiállítás lehetséges látogatóit, hogy Budapestre ne személyautóval, hanem tömegközlekedéssel (beleértve a vasúti és a vízi közlekedést is) vagy kerékpárral utazzanak. A FÖ-nek kezdeményeznie kell, hogy fizessenek külön adót (pl. úthasználati díjat) azok a külföldiek, akik személygépkocsival jönnek országunkba. Az így keletkező bevételeket a tömegközlekedés és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére kell fordítani.
5. A roncsautókat el kell tüntetni a főváros közterületeiről és a magántulajdonban lévő zöldterületekről. Kezdeményezni kell az ehhez szükséges országos szintű jogszabályok megalkotását. A rossz műszaki állapotú, erősen környezetszennyező gépkocsikat ki kell iktatni a forgalomból.
6. A hulladék mennyiségének csökkentésére a FÖ haladéktalanul kezdeményezze a KTM-nél a vonatkozó jogszabályok (pl. csomagolóanyagok adója, betétdíja) kidolgozásának meggyorsítását és mielőbbi bevezetését. Jelentős előrelépésre van szükség a válogatott hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás terén. Meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy az EXPO területén a lehető legkisebbre csökkenjen a keletkező hulladék mennyisége az építkezések, az üzemelés és a bontás során. Az elszállítás a kivitelező kötelessége.
7. A FÖ-nek az érintett államigazgatási szervekkel együttműködve haladéktalanul intézkedéseket kell kidolgoznia a lakossági, intézményi és ipari vízfogyasztás csökkentésére (pl. mérési lehetőség megteremtése, a költségeket tükröző vízdíj bevezetése - különös tekintettel az óriási területi különbségekre). Külön tervet kell készíteni a takarékos vízfogyasztásra az EXPO területén. (Ez azonban ne a zöldterületek ápolásának a rovására történjen!)
8. Az EXPO budai területén a megépített szennyvíz- csatornahálózathoz el kell készíteni a Budafoki úti befogadóhoz bekötő 228 folyóméter csatornaszakaszt. A budai főgyűjtő kiviteli terveztetését és építését az EXPO feletti tisztítatlan szennyvízelvezetés miatt fel kell gyorsítani. Szükséges a megfelelő mennyiségű nyilvános WC létesítése.
9. A közterületek tisztasága érdekében elengedhetetlen, hogy a FÖ széles körű tájékoztató kampányt kezdeményezzen. Az ingatlantulajdonosok és -bérlők, valamint az egyéb közterülethasználók — büntetés terhe mellett — legyenek kötelesek gondoskodni a házuk, bérleményük, illetve parkoló gépkocsijuk körüli közterület tisztaságáról. A FÖ-nak úgy kell módosítania a vonatkozó rendeleteket, hogy ezen a téren a kötelezettek eredményes együttműködése jöjjön létre (parkos részek, járdák, úttest stb.). Rendszeresen le kell mosni a hidakat és az utcákat, és az aluljárókat kitakarítani.
10. A Világkiállítás megrendezéséhez megfelelő környezeti állapot elérésének alapfeltétele a lakosság tájékoztatása, tudatformálása. Hasonlóképpen fontos az idelátogatók tájékoztatása a környezet megóvásának lehetőségeiről (pl. a környezetkímélő közlekedési eszközök igénybevételéről). Ezért a FÖ 1994., 1995. és 1996. évi költségvetéséből biztosítani kell azt az összeget, amely e célok eléréséhez szükséges.
(A fenti javaslatokat a Levegő Munkacsoport 1994. március 26-i ülésén fogadta el.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.