kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója résztvevőinek nyilatkozatai
(Eger, 1994. március 4-6.)

Az állami költségvetésről és az adótörvényekről
A jelenlegi állami költségvetés és adótörvények olyan irányba viszik társadalmunkat, amely ellentétes a fenntartható fejlődés követelményeivel, és előreláthatóan néhány éven belül környezeti és ezzel együtt gazdasági összeomláshoz vezetnek országunkban. Ezért követeljük az állami költségvetés és az adópolitika gyökeres átalakítását. A természeti erőforrásokat valódi értékükön kell megfizettetni. Egyre szélesebb körben kell alkalmazni "a szennyező fizessen!" elvet. A meg nem újuló energiahordozók és nyersanyagok fokozott megadóztatásával párhuzamosan számottevően csökkenteni kell az emberi munkaerőt terhelő adókat. A nagy energia- és nyersanyagigényes tevékenységek visszaszorításával egyidejűleg kiemelten kell fejleszteni a humán szférát: az oktatást, a kultúrát, a tudományos kutatást, az egészségügyet, valamint a környezet védelmét szolgáló tevékenységeket.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásról
Felhívjuk a magyar Országgyűlést, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozási igényünk bejelentéséhez történő hozzájárulást kizárólag a Környezetvédelmi Törvény kivételes eljárással történő elfogadása után hagyja jóvá.
Indoklás: Az Európai Közösséggel létrejött csatlakozási szerződés a piacgazdaság védelmi intézkedésekkel együtt történő bevezetését írja elő. A Környezetvédelmi Törvény további halogatása vissszafordíthatatlan, gyors változásokra vezetne a természeti értékek elvesztése és a környezet állapotának romlása terén.
A védett területekről
A Magyar Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozójának résztvevői szorgalmazzák és sürgetik, hogy a jelenleg hivatalban lévő Országgyűlés megnyugtató módon rendezze a szövetkezeti tulajdonban lévő nemzetközi és fokozottan védett területek állami tulajdonba helyezését, ezzel egyidejűleg a szövetkezetek (tagok) állami földalapból történő kárpótlását.
Az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjának felhasználásáról
Közismert a környezetvédelmi célokra felhasználható források szűkössége. Ezért elengedhetetlen a rendelkezésre álló pénzeszközök lehető leghatékonyabb felhasználása, különös tekintettel arra, hogy ezek a források a közeljövőben megtöbbszöröződjenek. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíja (ükt.) 25%-ának felhasználása a vonatkozó törvények be nem tartásával, a nyilvánosság kizárásával, kellő szakmai megalapozottság nélkül és esetenként igen alacsony hatékonysággal történik. Az említett hiányosságok megszüntetése érdekében az alábbiakat javasoljuk:
1. Az ükt. 25%-ának felhasználása nyilvános pályázati rendszerben történjék.
2. A felhasználással kapcsolatos döntések előkészítésére haladéktalanul össze kell hívni az ükt.-ről szóló törvényben előírt tárcaközi bizottságot. A bizottságban vegyenek részt a környezetvédő mozgalmak szakértői is.
3. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter kérje ki a bizottság állásfoglalását a pályázatok előkészítésének és elbírálásának valamennyi szakaszában.
4. A már korábban szerződésben vállalt kötelezettségek kivételével semmiféle újabb döntést nem szabad hozni, illetve kifizetést teljesíteni, amíg nem teljesülnek az 1-3. pontokban megfogalmazott feltételek.
Meggyőződésünk, hogy az említett intézkedések megvalósítása jelentősen növelné a környezetvédelemre fordítható közpénzek felhasználásának hatékonyságát, érezhetően javítaná a KTM kapcsolatait a környezetvédő mozgalmakkal, és a széles közvélemény előtt is növelné a KTM tekintélyét.
A Levegő Munkacsoport és a KTM kapcsolatáról
Nemrég több környezetvédő szervezet közös sajtótájékoztatót tartott az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíja 25%-ának felhasználásáról. Annak ellenére, hogy a résztvevő szervezetek egységesen léptek fel, a KTM egyik vezető munkatársa a Levegő Munkacsoport ellen intézett éles támadást a sajtóban. Ezt annál is inkább elfogadhatatlannak tartjuk, mivel a Levegő Munkacsoport közismerten az a mozgalom, amely a leghatározottabban és legeredményesebben küzdött a KTM érdekeinek minél jobb érvényesítéséért, pénzügyi helyzetének javításáért. Ezért követeljük, hogy a KTM haladéktalanul rendezze kapcsolatait a Levegő Munkacsoporttal.
A közlekedésről
A közúti közlekedés által okozott súlyos környezeti és egészségi ártalmak elsősorban annak a következményei, hogy a gépjárművek használói és üzemeltetői csak a töredékét fizetik meg mindannak a költségnek és kárnak, amelyet okoznak. Ez az állapot nemcsak a környezetszennyezést ösztönzi, hanem ellentétes a gazdasági ésszerűség követelményeivel és sérti a piacgazdaság alapelveit is.
A gépjárműhasználat valós költségeinek a megfizettetését elsősorban a folyó költségeknek az árakba történő beépítésével tartjuk megvalósíthatónak, mert ez felel meg "az okozó fizessen" elvnek és mérsékli a jelenlegi szabályozás használatra ösztönző hatását.
Különösen fontosnak tartjuk az országunkon áthaladó kamionok megadóztatását. Tarthatatlan az a helyzet, hogy miközben a nemzetközi kamionforgalom a becslések szerint évente 50 milliárd forint kárt okoz a magyar lakosságnak, a kamionok tranzitforgalmi díjából származó bevétel 1992-ben 2,8 milliárd forintot, 1993-ban pedig mindössze 1,3 milliárd forintot tett ki.
A gépjármű-közlekedésből származó bevételeket addig a mértékig kell növelni, hogy azok teljes egészében elegendőek legyenek az okozott károk megszüntetésére, megelőzésére, illetve " amennyiben ez nem lehetséges " a méltányos kártérítésre. A többletbevételek egy részét pedig a környezetbarát megoldásokra (megfelelő településpolitika kialakítása, a tömegközlekedés és a vasút fejlesztése, a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása, stb.) kell fordítani.
A Dunáról
A Magyar Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozóján részt vevő szervezetek
— felhívják a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy vonja vissza 15395. számú Országgyűlési Határozati Javaslatát, mert az ellentétes a Parlament eddig a Dunával kapcsolatban hozott határozataival és az 1992. évi XL. törvénnyel. A fenékküszöb-terv már rövid távon komoly környezeti károkat okozna.
— javasolják az Országgyűlésnek, hogy határozatban kérje fel a Kormányt olyan vízpótlási szükségintézkedés megtételére, amely nem jár a Duna vizének további duzzasztásával, sem a Dunakiliti Duzzasztómű bármilyen mértékű üzembe helyezésével, ezzel egyidejűleg megfelel a szigetközi lakosság érdekeinek. Erre a feladatra több rendelkezésre álló megoldás ismert.
— továbbra is szükségesnek tartják, hogy a Kormány a Központi Költségvetés terhére gondoskodjék a Szigetköz lakosságát érintő károk enyhítéséről.

A hulladékgazdálkodásról
Eddigi javaslataink főhatósági szintű fogadtatását egy szóban összefoglaltuk, majd részletesen végigtárgyaltuk az ez évre esedékes legfontosabb teendőket, kiadványokat és akciókat.
Legfőbb törekvésünk továbbra is az, hogy a Hulladékgazdálkodási Munkacsoport által közvetített szakmai információkat és ökológiai összefüggéseket a társadalom minél szélesebb rétege tudja értőn befogadni.
A továbbiakban javaslatokat vitattunk meg a Munkacsoport belső szervezeti hatékonyságának növelése érdekében.
Tekintettel az elmúlt években kiadott nyilatkozatok, állásfoglalások hiábavalóságára, valamint a környezetvédelmi ígérvénypiac választások előtti telítettségére, úgy döntöttünk, hogy az idén nem növeljük a papírfogyasztást felesleges kinyilatkoztatásokkal.
Ugyanakkor reménykedünk, hogy a jelenlegi hulladékhelyzetért felelős szakmai apparátus mielőbb követi a lassan teljesen eltűnő betétes üvegrendszer példáját...JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.