kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
(Jól) döntött a kormány

A környezetvédő szervezetek évek óta küzdenek egy energiahatékonysági kormányprogram elfogadásáért és megvalósításáért. A Levegő Munkacsoport is számos tanulmányt, állásfoglalást, cikket jelentetett meg a témáról, tanácskozásokat szervezett és ,,lobbizott'' a döntéshozóknál. Ezért a mi sikerünk is, hogy a kormány decemberben elfogadta az energiahatékonyságról szóló cselekvési programot. Mivel úgy véljük, hogy ez újabb mérföldkövet jelent egy környezetbarát energiapolitika kialakításában, az alábbiakban közzétesszük a kormányhatározat teljes (eredetileg a Határozatok tárában megjelent) szövegét.
A Kormány 2399/1995. (XII. 12.) Korm. határozata az Országos Energiatakarékossági, illetve Energiahatékonyság-növekedést Elősegítő Cselekvési Programról
A kormány — az energiahordozók takarékosabb, ésszerűbb felhasználása, a környezet fokozottabb védelme, valamint az életminőség javítása érdekében — egyetért a Cselekvési Programban foglaltakkal.
A Cselekvési Program megvalósításának elősegítésére, támogatására a Kormány a következő határozatot hozza:
1.A határozat mellékleteként szereplő rövid távú Cselekvési Programot jóváhagyja, közzéteszi, és felkéri az egyes pontok felelőseit a végrehajtásra.
2.Elrendeli, hogy az értékesített villamos energia és földgáz energiatakarékossági célú befizetések rendszerét, pénzügyi konstrukcióját és intézményi feltételeit meg kell vizsgálni, és a szükséges feladatokról előterjesztést kell készíteni a Kormány részére.
Felelős: ipari és kereskedelmi miniszter környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, pénzügyminiszter
Határidő:1996. április 1.
Melléklet a 2399/1995. (XII. 12.) Korm. határozathoz Országos Energiatakarékossági, illetve Energiahatékonyság-növekedést Elősegítő Cselekvési Program
miniszterelnök
Melléklet a 2399/1995. (XII. 12.) Korm. határozathoz Országos Energiatakarékossági, illetve Energiahatékonyság-növekedést Elősegítő Cselekvési Program
A Kormány az energiatakarékosság és enegiahatékonyság-növekedés érvényre juttatása érdekében szükségesnek tartja jelen, rövid távú Cselekvési Program végrehajtását.
Cselekvési program
1.A legkisebb költségre tervezés előírása és a fogyasztó oldali befolyásolási programok alkalmazása
Ki kell dolgozni és fokozatosan gyakorlattá kell tenni a legkisebb költségre való tervezés alkalmazását az energiarendszerek tulajdonosai részére (termelők, szállítók, szolgáltatók) a villamos energia, a gázenergia és a hőszolgáltatás területén, valamint a fogyasztói oldal energia-felhasználásának mérséklését célzó programokat.
Felelős:Magyar Energia Hivatal főigazgatója
Határidő: a kidolgozásra: 1996. december 31.
2.Költségarányos, energiatakarékosságra ösztönző ár- és tarifarendszer alkalmazása
Az energiahordozók ár- és tarifarendszerének módosításánál, a tarifarendszer továbbfejlesztésénél figyelembe kell venni az árak, díjak energiatakarékosságra, illetve a csúcsidei villamosterhelés-csökkentésre ösztönző szerepét.
Felelős: ipari és kereskedelmi miniszter Magyar Energia Hivatal főigazgatója
Határidő: folyamatos
3.Az Energiatakarékossági Programot támogató energiastatisztikai és információs rendszerek kialakítása
Az országos energiastatisztikai és információs rendszer fejlesztése során biztosítani kell, hogy az Energiatakarékossági Program működéséhez szükséges információk rendelkezésre álljanak.
Felelős: ipari és kereskedelmi miniszter Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő: 1996. december 31.
4.Korszerű egyedi szabályozó berendezés és mérés szerinti elszámolás alkalmazása az újonnan központi fűtéssel vagy távfűtéssel ellátott épületeknél
Az újonnan központi fűtéssel vagy távfűtéssel ellátott új épületeknél, de a lakásszám függvényében lehetőséget adva kivételes elbírálásnak, törekedni kell korszerű, egyedi szabályozó berendezések alkalmazására. Lehetővé kell tenni a hőközponti hőmennyiség mérés alapján történő díjfizetését. A fűtési költségek szétosztására, ahol ez megalapozott, fűtési költségmegosztókat kell alkalmazni.
Felelős: ipari és kereskedelmi miniszter Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő: 1996. december 31.
5.Az építmények energiatakarékossági és hővédelmi követelményeit meghatározó műszaki szabályzat kidolgozása, illetve a jelenlegi szabványok felülvizsgálata.
Az Európai Unió szabályozásával összhangban ki kell dolgozni, és jogszabályként ki kell adni a 89/106 EEC irányelven alapuló műszaki szabályzatot. A kidolgozás során figyelembe kell venni a megvalósíthatóság realitását, és az adott építmények helyének klimatikus adottságait. Biztosítani kell a követelmények megvalósítását elősegítő szerkezettervezési segédletek kidolgozásának támogatását.
A műszaki szabályzatot új épületek tervezésénél és kivitelezésénél kötelező jelleggel, meglévő épületek felújításánál a műszaki adottságok figyelembevételével kell alkalmazni.
Felelős: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter ipari és kereskedelmi miniszter belügyminiszter
Határidő: 1997. június 30.
6.Épületenergetikai adatlap bevezetését előíró jogszabály megalapozása
Az energetikai adatlap távlatilag legyen feltétele a használatbavételi engedély megadásának, mely adatlap bevezetését jogszabályban kell majd előírni.
A rendszer megalapozására és a bevezetés feltételeire megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni.
Felelős: ipari és kereskedelmi miniszter környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
Határidő: 1995. december 31. (a megvalósíthatósági tanulmány készítésére)
7.Energiafelhasználó berendezések, készülékek mérése, minősítése és a vásárlók tájékoztatása
Megvalósítandó a jelentős villamos- vagy gázenergia mennyiséget felhasználó háztartási készülékek energiahatékonyságának jelölése, illeszkedően az EU-országok gyakorlatához. Ehhez jogszabály keretébe kell foglalni azoknak az EU irányelveknek (EU Tanács 92/75 EEC számú és az EK-Bizottság 94/2/EC számú irányelvei) a tartalmát, amelyeket a tagországok saját jogrendjükbe foglaltak, illetve foglalnak.
A minősítési rendszerben vizsgálni kell a berendezések energiahatékonyságát. A minősítési rendszer által energiapazarlónak, környezetszennyezőnek ítélt termékek — összhangban az EU hatékonysági minimum előírásaival — forgalmazását GATT konform módon meg kell tiltani.
Felelős:ipari és kereskedelmi miniszter
Határidő:folyamatos 1996. június 30. (a háztartási hűtő- szekrényekre vonatkozó jogszabály kiadása)
8.Hatékony építéshatósági ellenőrzés feltételeinek megteremtése
Építésügyi hatósági ellenőrzési rendszer felülvizsgálata, melynek során épüljenek be megfelelő garanciák az építésengedélyezési és az építés-megvalósítási folyamatba, hogy a követelmények megvalósulása ellenőrizhető és számonkérhető legyen.
Felelős: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: 1996. december 31.
9.Az energia- és környezettudatos magatartás kialakítása, oktatás segítségével
Az energia- és környezettudatos magatartás kialakításához az alsó- és középfokú iskolai oktatásban a tananyag részévé kell tenni az energiatakarékosságra való nevelést. Ennek elemei épüljenek be a tantervbe.
Felelős: művelődési és közoktatási miniszter
Határidő: 1996. augusztus 31.
10.Önkormányzatok energiagazdálkodásának javítása
Az önkormányzatok részére támogatást kell nyújtani helyi energiamegtakarítási koncepciók kidolgozására és végrehajtására, továbbképzési programok, rendezvények szervezésével és információval történő ellátással.
Felelős: ipari és kereskedelmi miniszter belügyminiszter
Határidő: 1996. december 31.
11.Energetikus szakemberek tájékoztatása
Rendszeresen tárcaközi egyeztető értekezleteket kell tartani, műszaki tájékozatást kell adni energetikus szakemberek számára. Ezeken az országos koncepciókat és az energiatakarékosság aktuális feladatait ismertetni kell.
Felelős: Magyar Energia Hivatal főigazgatója
Határidő: folyamatos
12.A megújuló energiaforrások hasznosításának a növelése
Ki kell alakítani a megújuló energiaforrások hasznosítását elősegítő rendszer alapelveit, s fel kell mérni az e célra számításba vehető pénzügyi forrásokat.
Felelős: ipari és kereskedelmi miniszter környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter
Határidő: 1996. december 31.
13.Energiatakarékosság érvényesítése K+F programokban
A K+F állami támogatási eszközrendszerének kidolgozása során cél az, hogy a már ma is ismert és külföldön alkalmazott technológiák hazánkban is minél gyorsabban, nagyobb mértékben kerüljenek bevezetésre, illetve a hazai technológiafejlesztéseknél előnyben részesüljenek az energiatakarékos és környezetegészségügyi szempontból is megfelelő eljárások. Ennek érdekében ki kell dolgozni az Energiatakarékossági Program célkitűzéseinek megfelelően azokat a fejlesztési irányokat, területeket, amelyek eredményei elsősorban nemzetgazdasági szinten érvényesülnek, és ezért azokat központi kutatás-fejlesztési forrásból célszerű finanszírozni.
Felelős:ipari és kereskedelmi miniszter OMFB Hivatal ügyvezető elnök
Határidő: 1996. június 30.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.