kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Módosult az építési törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 1998. január 1-jével lépett hatályba. Ezt a törvényt most több helyen is módosította az Országgyűlés.
A törvény 9. paragrafusa tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek szerint a társadalmi szervezetek véleményt nyilváníthatnak a szabályozási tervek (településrendezési tervek) jóváhagyási folyamatában, még a döntés előtt. Ebben a paragrafusban a leglényegesebb változás az, hogy az eddigi 45 napos véleményezési határidő 21 napra csökkent. Tehát attól a naptól kezdve, amikor kézhez vesszük az önkormányzat által megküldött szabályozásiterv-kivonatot, mindössze 21 nap áll rendelkezésünkre, hogy kézbesítsük írásbeli véleményünket. Tanácsos a borítékot is eltenni, amelyen jól látszik a postabélyegző dátuma, mivel a kísérőlevél néha korábbi keltezésű, mint a postára adás. Írásbeli véleményünkben mindig a kézhezvétel dátumára hivatkozzunk. Azt ajánlanám, hogy biztonság kedvéért ne várjuk ki a 21 napot sem véleményünk kézbesítésével.
További, bennünket érintő változás a következő: Amikor a véleményezési eljárás befejezésekor, de még a döntéshozatal előtt az önkormányzat — a törvény előírásának megfelelően — legalább 30 napig közzé teszi a szabályozást és a terveket, ezekkel együtt nyilvánosságra kell hoznia a beérkezett, de el nem fogadott véleményeket is, azok indoklásával együtt.
Ez azt jelenti, hogy mindenki tájékozódhat az el nem fogadott ellenvéleményekről, és még a döntéshozatal előtt észrevételt tehet ezekkel kapcsolatban is.

A törvény a közzétételre vonatkozóan is a "helyben szokásos módon" kifejezést használja, vagyis lehet, hogy az anyagot a polgármesteri hivatal valamelyik folyosóján teszik ki, de az is lehetséges, hogy csak a városrendezési osztályon vagy a főépítészi irodán lehet elkérni azt ügyfélfogadási idő alatt. Amíg a közzététel hatékonyabb módját rendelet nem írja elő, sajnos alkalmazkodnunk kell ezekhez a körülményekhez, és utána kell járnunk az információknak. Ajánlatos kéthetenként tájékozódni a településrendezési, illetve városrendezési bizottságok napirendjéről, hogy észrevegyük, ha valamilyen bennünket érintő kérdés kerül napirendre. Figyelnünk kell arra is, hogy megkapjuk-e bejelentkezésünk alapján a minket érdeklő szabályozási terv kivonatát, és véleményünk átadása után meg kell tudnunk a közzététel helyét a polgármesteri hivatalban.
Az Étv. a Magyar Közlöny 1997. évi 67. számában jelent meg, a módosítása (az 1999. évi CXV. törvény) pedig a Magyar Közlöny 1999. évi 118. számában. Ez utóbbi 4. paragrafusa, amely az eredeti törvény 9. paragrafusát módosítja, 2000. március 1-jével lép hatályba.
Az Étv. 9. paragrafusának társadalmi szervezetekre vonatkozó bekezdéseit a LÉLEGZET 1998. évi 5. számában közöltük. Az 1999. évi CXV. törvény ezt módosító 4. paragrafusának megfelelő bekezdései az alábbiak:
4. § (2) Az Étv. 9. paragrafusának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás előtt a polgármesternek (főpolgármesternek) véleményeztetnie kell a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási, az érintett települési önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, valamint társadalmi szervezetekkel, amelyek 21 napon belül adhatnak írásos véleményt."
...
(3) Az Étv. 9. paragrafusának (6)— (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(6) A véleményezési eljárás befejezése után a szabályzatot, illetőleg a terveket az elfogadásuk előtt — a (3) és (4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt — a polgármesternek (főpolgármesternek) legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai véleményezés céljából:
a) a főváros, a fővárosi kerület, a megyei jogú város igazgatási területének egészére egyszerre készített szabályzatot és terveket az illetékes területi főépítészi iroda útján a miniszternek,
b) egyéb szabályzatot és terveket a területi főépítésznek.
A miniszter 90, a területi főépítész 30 napon belül adhat véleményt, ha e határidőn belül nem nyilatkozik, úgy véleményét egyetértőnek kell tekinteni. A véleményt a döntésre jogosult testülettel ismertetni kell, továbbá törvénysértésre alapozott egyet nem értő vélemény esetén a szabályzat és a tervek elfogadásra nem terjeszthetők elő."
A Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) 1:4000 méretarányú térképe, mely az övezeti besorolásokat ábrázolja és néhány kisebb részletében módosult, megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Károly krt. 28.). A térkép nem a falon van, úgy kell kérni a pultnál, területi szelvények szerint!

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.