kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport eseményei, 2000. január

Tapasztalatok a környezetvédő társadalmi szervezetek ügyféli jogállásával kapcsolatban
A Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) képviselője, dr. Fülöp Sándor összefoglaló ismertetést készített a Levegő Munkacsoport számára azokkal a törvényhelyekkel kapcsolatban, amelyek a környezetvédelmi és településfejlesztési ügyekben a társadalmi szervezetek ügyféli jogállását biztosítják — nem csak az 1997. évi építési törvény 9. §-ában foglaltak szerint, a szabályozási tervek véleményezési folyamatában, hanem az építési hatósági eljárás során is. A hatályos jogszabályoknak egy olyan kivonatát adta át a Levegő Munkacsoportnak, amely tartalmazza a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a környezeti hatásvizsgálatról szóló 152/1995. kormányrendelet azon szakaszait, melyeket a környezetvédő szervezetek a különböző közérdekű ügyekben felhasználhatnak. Az elmúlt időszak konkrét ügyeinek kapcsán megállapítható, hogy a társadalmi környezet változott, és nem a jogszabályok. Az a tapasztalat ugyanis, hogy az utóbbi években a lakosságot képviselő civil szervezetek egyre nagyobb aktivitással próbálják érvényesíteni az egészséges környezethez való jogot, ám mindezek ellenére még most is túl gyakran fordul elő az, hogy a hatóságok megpróbálják megnehezíteni, sőt esetenként még meg is akadályozni azt, hogy a civil szervezetek és az érintett lakosság beleszóljanak a hatósági eljárásokba. Elsősorban olyan esetekben igaz ez, amikor a környezetkárosító beruházások engedélyezéséhez az önkormányzatnak rövid távú anyagi érdekei fűződnek. Mindezekkel kapcsolatban megállapítható: sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy valódi jogállammá válhassunk, olyan országgá, ahol a bíróság döntéseit végre is hajtják, hiszen ma még a nyertes környezetvédelmi perekben sem biztosított a végrehajtás (ld. az Auchan ügyét, valamint az M0-s Káposztásmegyer melletti szakaszának esetét).
Lépések az Irinyi utcai park megmentéséért
A XI. kerületi Irinyi utcai parknak új tulajdonosa van, a SKANSKA. Ez a multinacionális építőipari cég minden földrészen és minden országban úgy mutatkozik be, mint a környezet védelmét különösen szem előtt tartó, komoly társadalmi felelősséget érző vállalat. Mindezek ellenére be kívánja építeni ezt a véleményünk szerint semmi mással sem helyettesíthető parkot, és csereterületről tárgyalni sem hajlandó. Szerintük az sem mentené meg a beépítéstől a parkot, ha ők lemondanának róla, mivel sok más cég is szemet vetett rá. Annyit sikerült csak a velük való tárgyaláson a Levegő Munkacsoportnak elérnie, hogy lakossági fórumot hajlandók tartani a tervekkel kapcsolatban — annak ellenére, hogy a kerületi önkormányzat szerint ez nem kötelességük sem nekik, sem az önkormányzatnak. (Az építési hatósági eljárásban biztosítandó ügyféli jogállásával kapcsolatban a Levegő Munkacsoport jelenleg is meddő vitát folytat a kerületi jegyzővel...) Azt javasoltuk, hogy a Fővárosi Önkormányzat vásárolja vissza ezt a zöldterületet és hagyja meg azt továbbra is parknak, azonban ezt a főváros vezetői elutasították. Ez abból a szempontból érthető, hogy feltehetően nem kívánnak precedenst teremteni arra, hogy a kerületi önkormányzatok nyugodtan eladhatják a zöldterületeiket, a főváros majd úgyis visszavásárolja... Igazi megoldást ezért csak olyan új jogszabályok hozhatnak, amelyek valódi védelmet biztosítanak a zöldterületeknek, különösen a sűrűn lakott településrészeken. A Levegő Munkacsoport már számos konkrét javaslatot dolgozott ki ennek érdekében.
Meg kell őriznünk a csepeli Királyerdőt
A csepeli Királyerdőnek nevezett kerületrészben két nagy összefüggő zöldterület van, melyek közül a XXI. kerületi Önkormányzat az övezeti besorolást (72-es, erdő övezet) figyelmen kívül hagyva, lakóparkot tartalmazó rendezési tervet fogadott el a Csalitosnak nevezett területre és elkezdte beépíteni azt. A Fővárosi Szabályozási Keretterv Z-KP közpark övezetbe sorolta ezt a különleges botanikai értékekkel bíró, kb. 5 hektárnyi területű erdőt. Schnier Mária, a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a LÉLEGZET január-februári számában "Pontosítás" címen a témával kapcsolatban megjelent cikke óta az is a tudomásunkra jutott, hogy a Csalitosnak a Róna utcától délre eső részét is Z-KP övezetbe sorolták. Mindezek ellenére e terület jelentős részét már beépítették. Az építkezés sajnos még most is folyik, mivel a Fővárosi Önkormányzat azon túl, hogy az övezeti besorolással védi ezt a zöldterületet, nem szankcionálja a szabályozás megsértését.
Nem helyezhetik üzembe a békéscsabai Aral benzinkutat
A Békéscsabán épült Aral üzemanyagtöltő állomást, amely miatt 25 idős fát kivágtak, a Gyulai Bíróság nem engedte üzembe helyezni. A Levegő Munkacsoport helyi tagszervezete, a Békéscsabai Zöld Kör a lakosság kérése alapján ugyanis keresetet nyújtott be a bíróságon, amelyben megtámadta az építési engedélyt. Az Aral fellebbezett a bírósági döntés ellen, mert a helybéli lakosság és a környezetvédő szervezetek tiltakozása ellenére is üzemeltetni kívánja a benzinkutat. Békéscsabai Zöld Kör arra kérte a Levegő Munkacsoportot: tájékoztassa a nemzetközi közvéleményt arról, hogy az Aral miként veszi semmibe a helybéli lakosságnak a tiltakozását és az egészséges környezethez való jogát. A Levegő Munkacsoport elnöke, Lukács András az Aral budapesti központját is megkereste az ügyben, de azt a választ kapta, hogy a benzinkutat mindenképp meg kívánják nyitni. A Levegő Munkacsoport továbbra is minden lehetséges támogatást megad a békéscsabaiaknak az ügyben.
A lakossági tiltakozás ellenére folytatódik a MOL benzinkút építése a XIII. kerületi Röppentyű utcában
A Budapest XIII. kerületi Röppentyű utcai MOL benzinkút építkezését az ideiglenes leállítás után ismét folytatják. A helyi képviselőnek a benzinkútról elfogadott RRT. elleni fellebbezését a Közigazgatási Hivatal elutasította, azzal a megjegyzéssel, hogy a létesítmény miatt keletkezett lakossági kárigény csak kártérítési perben érvényesíthető... Mindezeket figyelembe véve a Levegő Munkacsoport úgy határozott, hogy amennyiben a lakosság kéri, támogatja per indítását a benzinkút üzembe helyezése ellen. A lakókat képviselő Országbíró Lakásszövetkezet február 21-én 17.30-kor a XIII. kerületi Hajdú u. 18-24. alatti oktatási központban közgyűlést tart, amelyen megvitatják a kialakult helyzetet és a további teendőket.
Környezetvédelmi szempontból aggályos a Lehel téri bevásárlóközpont?
A Budapest XIII. kerületi Lehel piac árusainak képviselője arra hívta fel a Levegő Munkacsoport figyelmét, hogy a piac helyén egy több szintes bevásárlóközpontot kívánnak létesíteni oly módon, hogy az elárusító szint fölé kétszintes parkoló kerül. Az árusok véleménye szerint az így gerjesztett gépjárműforgalom még tovább fogja rontani a terület környezeti állapotát. Az utakról és különösen az eladótér fölötti parkolóból érkező levegőszennyező anyagok az élelmiszerekre ülepednek majd le, növelve az egészségügyi kockázatokat. Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség még nem döntött az engedély kiadásáról. Az árusok képviselője arra kérte a Levegő Munkacsoportot, hogy segítsen megoldani a fentiekből adódó problémákat. A tervező intézettől megkértük a létesítmény alaprajzát és annak keresztmetszeti vázlatát és tanulmányoztuk azokat. Mivel a környezeti hatástanulmányt még nem tudtuk megtekinteni, egyelőre nem tudunk végleges álláspontot kialakítani, de továbbra is figyelemmel kísérjük az ügyet.
Szigorúbban kell szabályozni a mobilantennák elhelyezését
A Pagony Környezetvédelmi Egyesület (a Levegő Munkacsoport tagszervezete) támogatásával az egyesület egyik tagja precedensértékű pert indított annak érdekében, hogy távolítsák el a XII. kerületi Tamási Áron utcában egy hat irányba sugárzó WESTEL900 antennát, melyet törvénysértő módon telepítettek egy kilencemeletes ház tetejére (a PANNON GSM-éivel együtt már tíz antenna van a háztetőn). Ugyanakkor sikerült elérniük, hogy a kerület jegyzője határozatában kötelezte a WESTEL 900 GSM Mobil Távközlési Rt.-t arra, hogy 3 napon belül szerelje le az antennát és állítsa vissza az eredeti állapotot. Egyúttal eltiltotta attól, hogy a jövőben hasonló módon birtokháborítást kövessen el. Mivel a határozatot a WESTEL nem hajtotta végre, a cég vezérigazgatójára a jegyző több alkalommal is bírságot vetett ki, amelynek összege mára már meghaladja a félmillió forintot. A Levegő Munkacsoport támogatja a házban és a környezetében élők fellépését jogos érdekeik védelmében. Egyúttal egyetértését fejezi ki a Reflex Környezetvédelmi Egyesületnek az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadványával kapcsolatban, amelynek célja a hasonló birtokháborítások megelőzése.
A növényvédelmi törvény tervezete jó irányba mutat
Dr. Radó Dezső, a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének elnöke kijelentette, hogy áttanulmányozva az új növényvédelmi törvény tervezetét, azt alapjában véve jónak tartja. Mindezek mellett az alábbi hiányosságokat tette szóvá: hiányzik a tervezetből a települések növényzetének védelmére vonatkozó előírás, nem foglalkozik a parlagfűvel, a gyomirtás csak gyűjtőszóként szerepel és kimaradt a gyomirtó szerek használatára vonatkozó előírás is. Összességében azonban a környezetvédelmi szempontok megfelelően érvényesülnek, és a végrehajtási utasításokban ezek a hiányok pótolhatóak lesznek. A törvénytervezet tartalmazza a belterületi és külterületi közérdekű védekezés elrendelhetőségének szabályozását 2001. január 1-jei hatállyal. J. Halász Judit szerint ennek végrehajtása csak akkor biztosítható, ha arra a jövő évi állami költségvetés megfelelő fedezetet biztosít. A Levegő Munkacsoport szorgalmazza, hogy az országgyűlés mielőbb fogadja el a törvényt és szavazza meg a végrehajtáshoz szükséges összeget.
Javítani kell a tömegközlekedést
A Levegő Munkacsoport tiltakozik a BKV tervezett járat-megszüntetési és ritkítási terveinek megvalósítása ellen. A tömegközlekedés javítását rendkívül fontosnak tartja annak érdekében, hogy javuljon a főváros közlekedési helyzete és környezeti állapota. Részletes érveit a témával kapcsolatban a Budapesti Újságban két alkalommal is közzétette.
A vasút válságának valódi okairól és a kiútról
A Levegő Munkacsoport sajnálattal állapítja meg, hogy a vasút súlyos helyzetének valódi okairól és a tényleges megoldási lehetőségekről sem a közvélemény, sem a döntéshozók nem kapnak hiteles tájékoztatást. A valós helyzet feltárása és a közvélemény tájékoztatása érdekében Lukács András, Pavics Lázár és Joó Ferenc elkészítettek egy tanulmányt a vasút helyzetéről, s ebben a további teendőkre is javaslatokat tettek.
Tovább romlik a környezetvédelmi tárca helyzete
A Levegő Munkacsoport szomorúan állapította meg, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumban kialakult helyzet továbbra is súlyos aggodalmakra ad okot, ugyanis újabb kiváló szakemberek hagyták ott a tárcát. A környezetvédő társadalmi szervezetek képviselői külföldi tárgyalásaik során is azt tapasztalták, hogy az Európai Unió illetékesei egyre elégedetlenebbek a minisztérium működésével. Az általuk ismertetett esetek sajnos igen rossz fényt vetnek országunkra, rontják nemzetközi megítélésünket. Egyértelművé teszik azt, hogy a tárca vezetője képtelen megfelelni miniszteri esküjének, amely többek között a következőket tartalmazza: "megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam."
Újabb beadvány az Alkotmánybíróságon az M3-as miatt
A Levegő Munkacsoport elnöksége kiegészítette azt a beadványát (ld. a Lélegzet 1999/10. számát!), amelyben az Alkotmánybíróságtól az M3-as autópálya építéséhez nyújtott állami támogatás alkotmányosságának megvizsgálását kérte. Erre a kiegészítésre azért volt szükség, mert a 2000. évi költségvetési törvény újabb jelentős állami támogatást irányoz elő erre a célra.
Összeállította:

J. Halász Judit, Lukács András, Rádics Tamás, Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.