kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Mit várunk?

Civil szervezetek elvárásai a Magyar Köztársaság Kormányától
2006 és 2010 között a fenntartható fejlődés érdekében

A 2005. április 1-3. között Zalaegerszegen megrendezett Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XV. Országos Találkozója (OT) úgy határozott, hogy javasolja: a parlamenti pártok miniszterelnök-jelöltjei a 2006. évi országgyűlési választások előtt tegyenek társadalmi kötelezettségvállalást arról, hogy a fenntartható fejlődés érdekében tevékenykednek majd. A civil szervezetek meggyőződése, hogy egy ilyen megállapodás aláírása nagymértékben elősegítheti a bizalom erősítését egyrészről a civil szervezetek, a választópolgárok, másrészről a megválasztott, illetve megválasztásra jelölt képviselőik között. Az OT az alábbi tervezetet hagyta jóvá a kötelezettségvállalás szövegére vonatkozóan:
A Magyar Köztársaság Kormányának
társadalmi kötelezettségvállalásai
a 2006 és 2010 közötti időszakra
Alulírott vállalom, hogy miniszterelnökké történő megválasztásom esetén a Magyar Köztársaság Kormánya az alábbiakban részletezett kötelezettségeket teljesíteni fogja. Mindezek a vállalások az engem jelölő pártra is teljes mértékben vonatkoznak a 2006 és 2010 közötti időszakban.
Magyarország 2006 és 2010 között jelentősen előrelép az ökoszociális piacgazdaság, a fenntartható fejlődés megteremtése felé. A kormány az eddiginél jóval nagyobb mértékben támogatja mindazokat a nem anyag- és energiaigényes tevékenységeket, amelyek elősegítik a természeti erőforrások megőrzését és a nagyobb szennyeződések elkerülését, valamint a társadalom fejlődését és az egyes emberek jól-létét is: az oktatást, a művelődést, a művészeteket, az egészségügyet, a tudományos kutatást és az emberek boldogulását segítő társadalmi érintkezések különböző formáit. Védelem és helyreállítás révén növeli természeti rendszereink biológiai kapacitását, a természetes biológiai produkció, az ökológiai szolgáltatások gyarapodását. A kormány elősegíti, hogy a magyar gazdaság a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodjon a világban végbemenő azon folyamathoz, amely az alkotó emberi munkát helyezi előtérbe a magas nyersanyag- és energiatartalmú termeléssel szemben. Kiemelten ösztönzi Magyarországon a tudásalapú társadalom létrejöttét. Olyan politikát valósít meg, amely nem veszélyezteti a lakosság egészségét és természetes környezetét, a természeti értékeket. Törekszik arra, hogy a társadalmi-gazdasági igényeket úgy elégítse ki, hogy a megújuló erőforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, és biztosítja a nem megújuló erőforrások helyettesítését.
 1. Csak olyan új törvény, kormány- és miniszteri rendelet, valamint országgyűlési határozat és kormányhatározat kerül elfogadásra, amely nem csökkenti a környezet-, természet-, egészség- és családvédelem, továbbá az oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális ellátás, valamint a közbiztonság jogszabályokkal és a jogi irányítás egyéb eszközeivel biztosított, már meglévő szintjét, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi, illetve ellátási szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan. Mindez a költségvetési és adótörvényekre is vonatkozik. (Az egészség fogalmának meghatározásakor az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének álláspontját kell elfogadni, amely szerint az egészség a teljes testi, lelki, szellemi és szociális jólét állapota.)
 2. A kormány nyitott jogalkotást valósít meg. A tervezett új törvények, kormány- és miniszteri rendeletek, országgyűlési és kormányhatározatok felsorolását, továbbá az előzetes koncepciókat, terveket a lehető legkorábbi időpontban hozzáférhetővé tesszük. Ezeknek a felsorolása 2006. október 1-jétől naprakészen megtalálható lesz a Miniszterelnöki Hivatal honlapján, megjelölve az adott dokumentum, valamint a készítéséért felelős személy pontos elérhetőségét. Az állami költségvetésre és az adótörvényekre vonatkozó vagy azokat befolyásoló döntések alapját képezi minden esetben a részletes társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi hatásvizsgálat, rövid-, közép- és hosszú távra érvényes összehasonlítás, illetve költség-haszon elemzés. A döntéseket széles körű társadalmi vita előzi meg, amelynek során egyenlő esélyt biztosítunk az eltérő vélemények megismertetésére.
 3. Jelentősen javítjuk az állampolgárok és a civil szervezetek hozzáférési lehetőségét az igazságszolgáltatáshoz, beleértve az Alkotmánybíróságot is. Erre vonatkozóan részletes intézkedési tervet dolgozunk ki 2006. szeptember 30-ig.
 4. Kidolgozzuk és évente nyilvánosságra hozzuk a zöld GDP-t, amely számításba veszi a természeti erőforrások fogyását, a környezeti károkat és társadalmi feszültségeket is.
 5. Folyamatosan és jelentős mértékben csökkentjük mindazokat a közvetlen és közvetett támogatásokat, amelyeket a súlyosan környezetszennyező, illetve egészségkárosító tevékenységeknek nyújt az állam. Ezek meghatározásánál egyebek mellett az OECD ajánlásait, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából készített eddigi tanulmányokat vesszük alapul. Folytatjuk a vonatkozó kutatásokat a támogatások minél pontosabb kimutatása érdekében. Minderre részletes intézkedési tervet dolgozunk ki 2006. szeptember 30-ig.
 6. A meglévő nemzeti vagyon megőrzése, hatékony működtetése és felújítása elsőbbségben részesül az új beruházásokkal szemben (különösen vonatkozik ez a Második Nemzeti Fejlesztési Terv forrásainak felhasználására).
 7. Az államadósságot sem közvetlen, sem közvetett módon nem növeljük.
 8. Az egy főre jutó energiafelhasználás évente legalább 1 százalékkal csökken. Az élőtalaj újabb beépítésének, leburkolásának mértéke minden évben legalább 15 százalékkal csökken az előző évihez képest. Az egy lakosra jutó szilárd hulladék mennyisége legalább évi 5 százalékkal csökken. A vegyi anyagokkal kapcsolatban az Európai Unió eredetileg tervezett szigorúbb szabályozását támogatjuk. Folyóinkon nem épül újabb vízlépcső. Felhasználjuk a nemzetközi jog, elsősorban az Espooi Egyezmény és a diplomácia minden eszközét annak érdekében, hogy síkvidéki határfolyóinkon se épüljön vízlépcső, és ne történjenek a szomszédos országokban olyan újabb nagyberuházások (például Verespatakon), amelyek folyóink életét veszélyeztetnék.
 9. A természetvédelmi oltalom alatt álló védett állami területek (erdők, vizek, nádasok, kivett területek) az átalakított és csak természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó nemzeti parki igazgatóságok vagyonkezelésbe kerülnek. Az erdők felügyelete a gazdasági jellegű tárcáktól a környezetvédelmi tárcához kerül. Az időszak végére a mély árterek revitalizációjának megfelelő szempontok alapján teljes egészében megvalósul az Új Vásárhelyi Terv.
 10. A vidékfejlesztési, agrár-környezetvédelemi és erdőtelepítési támogatások minden évben emelkednek úgy, hogy 2010-re elérjék az összes agrártámogatások 50 százalékát.
 11. Átfogó vizsgálatot végzünk 2007. május 31-ig a lakosság biztonságát veszélyeztető tényezőkről és az ezzel kapcsolatos teendőkről. Ennek alapján hatékony intézkedéseket hozunk a biztonság javítása érdekében, beleértve az érintett állami szervek (VPOP, ÁNTSZ, építésfelügyelet, erdészeti szolgálat, környezet- és természetvédelmi, vízügyi, fogyasztóvédelmi, növényvédelmi és más szervek) megerősítését.
 12. Minden évben az előző évhez képest a 2005. évi összeg következő mértékével növekszenek a források: az oktatásban 20%-ával, az egészségügyben (ezen belül különösen a megelőzés terén) 15%-ával, tudományos kutatásra és fejlesztésnél (K+F) 30%-ával (reálértéken).

Miniszterelnökként évente találkozom a jelen vállalásokat kezdeményező civil szervezetek képviselőivel a vállalások időarányos teljesítésének értékelésére és a további teljesítésekkel kapcsolatos teendők megvitatására.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.