kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Friss képek az Antarktiszról
Lichtenberger János felvételei

Mint az EL­TE Ûrku­tató Cso­port vezetô ku­ta­tó­ja, meg­hí­vást kap­tam a dél-af­ri­kai antark­tiszi bá­zis­ra (SANAE), ahol egy ûridôjárási ku­ta­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó, ál­ta­lunk ki­fej­lesz­tett, je­len­leg a vi­lá­gon egye­­dül­ál­ló mérôrend­sz­ert he­lyez­tem üzem­be. Ez az au­to­ma­ti­kus whistler de­tek­tá­ló és elemzô rend­szer al­kal­mas a Föld felsô lég­kör­ében – io­no­szfé­ra, mag­ne­toszféra – (el­sô­sor­ban a Nap ha­tá­sá­ra) végbe­menô vál­to­zá­sok követésére. A whistlerek vil­lá­mok ál­tal kel­tett rá­dió­hul­lám­ok, ame­lyek a mag­ne­toszférában ter­jed­nek és „el­árul­ják”, hogy hol és mi­lyen vi­szo­nyok kö­zött ha­lad­tak. Tájékoztatást adnak a napkitörésekrôl és a mágneses viharokról, amelyek hatással vannak a távközlési rendszerekre és összefüggésbe hozhatók a balesetek és egyes fertôzô betegségek gyakoriságával. Az alábbi felvételek 2006 elején egy háromhónapos expedíció során készültek.


Jel­leg­ze­tes ant­ark­ti­szi kép­zôd­mény a fo­lya­ma­tos hó­fú­vás mi­att a ki­ál­ló szik­lák mö­gött ki­ala­ku­ló hó­buc­ka, an­gol ne­ve wind­scoop, közkele­tû nem­zet­kö­zi ne­ve az orosz ere­de­tû „za­sztrugi”. Bár­mi­lyen, a hóme­zôbôl ki­ál­ló aka­dály mö­gött ki­ala­kul. Ezért teme­tôd­nek el a fel­szín­re te­le­pí­tett épü­le­tek.


Egy ér­de­kes alak­zat a hó­buc­ka te­te­jén a hôtágulás miatt keletkezett ri­a­nás­nál


A kutatók kedvenc tartózkodási he­lye a hóbucka, ahol szabadidejükben síel­ni, snow-boardozni, szán­kózni és fü­rödni szoktak. A sífel­vo­nót a mo­to­ros szán helyettesíti.


Az új ionoszféra-radar an­ten­na, ame­lyet a nyá­ri ex­pe­dí­ció ideje alatt te­le­pí­tet­tünk.


Bár a kép hajnali negyed négykor készült, a valódi hajnal még hetekre volt akkor. Egy nap itt 1300 óraig tart. A háttérben a kúp alakú hegy a Lo­ren­tzenpiggen.


A SANAE ku­ta­tó­ál­lo­más a jég­fal­tól 160 kilométerre fek­szik a kon­ti­nens bel­se­jé­ben, a Vesleskarvet nevû szik­la­pla­tón. Ant­ark­tisz, Maud Kirá­ly­nô Föld­je


A jég­fal ma­gas­sá­ga az utób­bi két-há­rom év­ti­zed­ben dup­lá­já­ra nôt­t, mivel feltételezések szerint az olvadás következtében a sziklalapon lévô hótömeg megindult a tenger felé. A ki­ra­ko­dás­hoz ezért egy ferde rám­pát kel­let gya­lul­ni a jég­fal­ba.


Az expedíció Fokvárosból indult az SA Agul­has nevû ku­ta­tó­ha­jó­val.



JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.