kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Je­les na­pok

már­ci­us 22. A Víz Vi­lág­nap­ja >>> már­ci­us 23. Me­te­o­ro­ló­gi­ai Vi­lág­nap >>> áp­ri­lis 22. A Föld Nap­ja >>> Áp­ri­lis 24. A Kí­sér­le­ti Ál­la­tok Vé­del­mé­nek Vi­lág­nap­ja >>> Má­jus 10. Ma­da­rak és Fák Nap­ja >>> má­jus 15. Nem­zet­kö­zi Klí­ma Ak­ció­nap >>> má­jus 22. Bi­o­ló­gi­ai Sok­fé­le­ség Nem­zet­kö­zi Nap­ja >>> má­jus 24. Az Eu­ró­pai Nem­ze­ti Par­kok Nap­ja >>> jú­ni­us 5. Kör­nye­zet­vé­del­mi Vi­lág­nap >>> jú­ni­us 8. Az Óce­á­nok Vi­lág­nap­ja >>> jú­ni­us 17. Vi­lág­nap az Elsi­vatagosodás és az Aszá­ly El­len >>> jú­ni­us 21. A Nap Nap­ja

Már­ci­us 22. a víz vi­lág­nap­ja
No­ha a Föld fel­szí­né­nek több mint 70 szá­za­lé­kát víz bo­rít­ja, en­nek csu­pán 1 szá­za­lé­ka al­kal­mas em­be­ri fo­gyasz­tás­ra. Ezért fon­tos vé­de­ni a vi­ze­ket és ta­ka­ré­kos­kod­ni a víz­zel. Amint a né­pes­ség és a gaz­da­sá­gi te­vé­keny­ség nö­vek­szik, sok or­szág­ban víz­hi­ány áll elô, amely a gaz­da­sá­gi fejlôdés kor­lát­ja le­het. Az Egye­sült Nem­ze­tek Szer­ve­ze­té­nek 47. köz­gyûlése, a Víz és Kör­nye­zet Nem­zet­kö­zi Kon­fe­ren­cia már­ci­us 22-ét a víz vi­lág­nap­já­vá nyil­vá­ní­tot­ta, ame­lyrôl elsô al­ka­lom­mal 1993-ban em­lé­kez­tek meg.

A Fôvárosi Önkormányzat a Víz Világnapja alkalmából egy 20×12×6 méter méretû virtuális akváriumot állított fel a Parlament elôtt, melynek kiállítóterében dunai halakat formáló plasztikák voltak és háromdimenziós filmeket vetítettek.

Áp­ri­lis 22. a Föld nap­ja
A Föld nap­já­nak alap­gon­do­la­ta az Egye­sült Ál­la­mok­ban élô egye­te­mi hall­ga­tóé, Denis Hayesé volt. Az elsô ün­ne­pet 1970. áp­ri­lis 22-én ren­dez­ték, ame­lyen mint­egy 25 mil­lió ame­ri­kai vett részt, hogy fel­hív­ja a fi­gyel­met boly­gónk rom­ló kör­nye­ze­ti ál­la­po­tá­ra. A má­so­dik Föld nap­ját húsz év­vel késôbb ­ren­de­zték meg, és 1990-tôl vált tö­meg­moz­ga­lom­má. Az öko­ló­gia vál­ság je­le­it lát­va Hayes és tár­sai kez­de­mé­nyez­ték, hogy az 1990-es évek le­gyen a kör­nye­zet év­ti­ze­de. Ez­zel kí­ván­ták fel­hív­ni a fi­gyel­met a kö­zös felelôssé­gre. Ma­gya­ror­szá­gon az­óta min­den év­ben meg­ün­nep­lik: or­szág­szer­te ke­rék­pá­ros fel­vo­nu­lást ren­dez­nek ezen a na­pon.

Ta­valy már több mint 10 ez­ren vol­tak a Föld napján rendezett Critical Mass (Kritikus Tömeg) elnevezésû ke­rék­pá­ros felvonuláson, idén 30 ez­res tö­meg­re szá­mí­ta­nak a szervezôk.

Má­jus 10. ma­da­rak és fák nap­ja
Az 1800-as évek végétôl szem­lá­to­mást pusz­tult erdô, mezô. Az eu­ró­pai ál­la­mok 1902. már­ci­us 19-én egyez­ményt kö­töt­tek a mezôgaz­daság­ban hasz­nos ma­da­rak vé­del­me ér­de­ké­ben. Már eb­ben az év­ben Cher­nel Ist­ván or­ni­to­ló­gus szer­ve­zett ma­da­rak és fák nap­ját. Hi­va­ta­los be­ve­ze­té­sé­re Apponyi Al­bert val­lás- és köz­ok­ta­tás­ügyi mi­nisz­ter kör­ren­de­le­tet adott ki, amely sze­rint e na­pon eper- vagy más gyü­mölcs­fá­kat kel­lett ül­tet­ni, il­let­ve ön­töz­ni, és meg kel­lett em­lé­kez­ni a hasz­nos ma­da­rak­ról. Az állatvédô egye­sü­let és a Ma­gyar Orni­toló­giai Köz­pont – Her­mann Ot­tó irá­nyí­tá­sá­val – jelen­tôsen tá­mo­gat­ta ezt a ne­mes moz­gal­mat. Szá­za­dunk elsô fe­lé­ben min­den má­jus­ban sor is ke­rült er­re a prog­ram­ra. A környezetvédelmi tárca 1994. áp­ri­li­si ren­de­le­té­ben ki­je­löl­te a ma­da­rak és fák nap­já­nak idôpon­tját. Ez évtôl kezdôdôen or­szá­go­san má­jus 10-én ün­ne­pel­jük e je­les na­pot.

Jú­ni­us 5. kör­nye­zet­vé­del­mi vi­lág­nap
„Az em­ber­nek alapvetôen jo­ga van a sza­bad­ság­hoz, egyen­lôséghez és a megfelelô élet­fel­té­te­lek­hez olyan minôségû kör­nye­zet­ben, amely em­ber­hez mél­tó és egész­sé­ges élet­re ad lehetôséget.” Ez az idé­zet az ENSZ 1972. jú­ni­u­si stock­hol­mi Kör­nye­zet­vé­del­mi Vi­lág­kon­fe­ren­ci­á­já­nak egyik nyi­lat­ko­za­tá­ban sze­re­pel, ahol jú­ni­us 5-ét kör­nye­zet­vé­del­mi vi­lág­nap­nak nyil­vá­ní­tot­ták. A vi­lág­nap cél­ja, hogy az egyes em­be­rek rá­éb­red­je­nek egyé­ni felelôségükre s ar­ra, hogy min­den­ki­nek ma­gá­nak kell ten­nie va­la­mit a kör­nye­zet meg­óvá­sá­ért.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.